regulamin
Sprawdź kiedy się spotykamy i ile kosztuje udział w zajęciach

Regulamin i cennik

Regulamin zajęć rekreacyjnej gimnastyki artystycznej

 1. Zajęcia ruchowe odbywają się na terenie: OSiR Angelica w Łodzi, ul. Rzgowska 17a / SP 84 we Wrocławiu, ul. Górnickiego 20 / WAB, Pl. Orląt Lwowskich 2, Passionelki (dziewczynki w wieku 5-14 lat uczestniczące w zajęciach rekreacyjnej gimnastyki artystycznej) mogą poruszać się tylko w obrębie wydzielonej części sportowej.
 2. Na terenie wydzielonej części sportowej mogą przebywać tylko Passionelki, których Rodzice/Opiekunowie dokonali płatności za zajęcia.
 3. Płatności za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej dokonuje się wyłącznie przelewem z góry do 10 dnia każdego miesiąca, na konto Alior Bank 04 2490 0005 0000 4500 5764 3623 z dopiskiem: opłata za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej + imię i nazwisko dziecka.
 4. Opłata za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej jest miesięczną opłatą za uczestnictwo Passionelki w zajęciach wg grafiku, tzn. jeden lub dwa razy w tygodniu.
 5. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego (szczegóły w zakładce Kalendarz wydarzeń).
 6. Opłata za zajęcia obejmuje 4 godz./m-c, 8 godz./m-c, 12godz./m-c lub 16/m-c i wynosi odpowiednio: 150zł,  200zł, 250zł i 280zł. Nieobecność Dziecka na zajęciach, nie jest podstawą do zwrotu wniesionej opłaty, zajęcia można odrobić w dowolnym dniu zgodnie z grafikiem pozostając na zajęciach dłużej lub przychodząc wcześniej, po uprzedzeniu głównego instruktora prowadzącego zajęcia. 
 7. Opłaty za zajęcia w m-cu styczniu i lutym dokonuje się w pełnym wymiarze (mimo ferii zimowych). Podczas ferii odbędą się jednodniowe warsztaty gimnastyczne, termin do wyboru w pierwszym lub drugim tygodniu ferii. Liczba godzin warsztatów jest zgodna z dwutygodniowym wymiarem godzin zajęć.
 8. Brak uregulowania opłaty za bieżący miesiąc, najpoźniej do ostatniego dnia miesiąca, skutkuje skreśleniem Dziecka z listy uczestniczek zajęć.
 9. Opłata może zostać przeniesiona na osobę trzecią po wcześniejszym uprzedzeniu głównego instruktora prowadzącego zajęcia - p Anita Fabicka +48 604 965 004.
 10. Passionelki przed przejściem do części sportowej bezwzględnie pozostawiają odzież wierzchnią w szatni.
 11. Zbiórka na zajęcia odbywa się na 5 minut przed ich rozpoczęciem przy szatni. Rodzic zobowiązany jest dopilnować, aby Dziecko bezpośrednio przed zajęciami skorzystało z toalety. 
 12. W sali podczas zajęć mogą przebywać tylko Passionelki, Rodzice czekają na Dzieci przy szatni.
 13. Passionelki (oraz Rodzica - tylko podczas pierwszych próbnych zajęć) obowiązuje bezwzględny nakaz zmiany obuwia przed wejściem na salę sportową.
 14. Passionelki zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach w jednolitym, podpisanym imieniem i nazwiskiem, CZARNYM stroju gimnastycznym z logo LA PASSIONE; body, tiulowa spódniczka/szorty, napalcówki, w sezonie zimowym getry i bluza z dł. rękawem-bez kaptura! Włosy gładko upięte szpilkami w wysoki kok - brak fryzury jest podstawą do odmówienia Dziecku udziału w zajęciach. 
 15. Każda Passionelka jest zobowiązana posiadać własne, podpisane imieniem i nazwiskiem przybory w jednolitej kolorystyce, dostosowane do jej wzrostu i poziomu umiejętności.
 16. Każda Passionelka jest zobowiązana posiadać aktualną polisę NNW.
 17. Uczestniczki zajęć bezwzględnie powinny stosować się do poleceń instruktora. Za notoryczne niestosowanie się do poleceń instruktora, zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych Uczestniczek zajęć, LA PASSIONE Anita Fabicka zastrzega sobie możliwość usunięcia Dziecka z listy Uczestniczek zajęć, dokonując zwrotu na konto należności za niewykorzystane zajęcia.
 18. LA PASSIONE Anita Fabicka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wnikające z niestosowania się do zaleceń instruktora.
 19. LA PASSIONE Anita Fabicka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie zajęć wynikające ze złego stanu zdrowia Dziecka.
 20. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany dostarczyć na pierwsze regularne zajęcia wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w zajęciac (dokument znajduje się na dole tej strony) i zapoznać się z dokumentem dotyczącym przetwarzania danych osobowych (RODO).
 21. Zabrania się udziału w zajęciach dzieci chorych lub przeziębionych. Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału w zajęciach Dziecku, które wyraźnie ma objawy chorobowe (katar, kaszel, gorączka, itp.)
 22. Zabrania się udziału w zajęciach w biżuterii; w szczególności w: wiszących kolczykach, łańcuszkach, zegarkach, pierścionkach i bransoletkach. 
 23. Uczestników zajęć obowiązuje dbałość o czystość i porządek oraz wykorzystywanie sprzętu sportowego będącego własnością LA PASSIONE Anita Fabicka zgodnie z jego przeznaczeniem.
 24. LA PASSIONE Anita Fabicka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni bez opieki.
 25. O rezygnacji z zajęć należy poinformować drogą elektroniczną (kontakt@la-passione.pl), najpóźniej na 7 dni przed końcem ostatniego, opłaconego miesiąca. 
 26. W miesiącach letnich (lipiec i sierpień) obowiązuje opłata klubowa 50zł/m-c, która jest gwarancją zachowania miejsca w grupie treningowej w nowym sezonie.

 

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ REKREACYJNEJ GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ WG NOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO:

1. Podstawa prawna: W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują wytyczne:

a. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), 

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. Poz. 878 ), 

c. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 , wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 ) oraz Ministrów właściwych ds. Sportu, Zdrowia, Edukacji.

2. Organizatorem zajęć sportowych na w/w zamkniętych obiektach sportowych jest LA PASSIONE Anita Fabicka wraz ze współpracującymi trenerami.

3. Zajęcia rekreacyjnej gimnastyki artystycznej są prowadzone wg ściśle określonego harmonogramu, z limitem osób w grupie. Chęć udziału w treningu należy zgłosić i potwierdzić telefonicznie (+48 604 965 004 SMS o treści imię i nazwisko dziecka).

4. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie Dziecko (bez rodzica). Uczestniczki zajęć zostaną odebrane przed wejściem do hali punktualnie na 5 min. przed rozpoczęciem zajęć (osoby spóźnione nie będą mogły dołączyć do grupy!). Dziewczynki zostają odebrane od Rodziców sprzed hali i przeprowadzone na salę treningową przez Trenera.

5. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Na trasie przemieszczania: dom – zajęcia sportowe – dom ćwiczący mają obowiązek używać maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi GIS lub Ministra Zdrowia.

6. Przed wejściem na salę oraz po jej opuszczeniu wszystkie uczestniczki muszą poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk. Podczas przemieszczania się po obiekcie muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos. (Trening odbywa się bez maseczki.)

7. Ćwiczący i osoby prowadząca zajęcia przybywają na zajęciach w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni. Do dyspozycji korzystających z obiektów sportowych oddane zostają wyłącznie toalety. Nie można korzystać z szatni, zatem uczestniczki zajęć przychodzą ubrane w czarny strój treningowy; passionelkowe body, getry, spódniczka, skarpetki!, włosy upięte w kok, z własnym sprzętem: skakanka, piłeczka golfowa, poduszka, (starsze dziewczynki: guma, piłka, wstążka, maczugi). Uczestniczki zajęć w wyznaczonym miejscu na hali pozostawiają buty i wierzchnią odzież.

8. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach obiektu sportowego za wyjątkiem WC.

9. Wszyscy uczestnicy do 18 roku życia muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach lub rekreacji sportowej w okresie zagrożenia epidemicznego.

10. W trakcie zajęć obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości od siebie oraz korzystanie wyłącznie z własnego sprzętu. Wszystkie ćwiczenia będą wykonywane na planszy dywanowej.

11. Zachowując bezpieczny dystans rezygnuje się z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach.

12. Do udziału w zajęciach nie zostanie dopuszczona uczestniczka, u której widoczne są obawy  chorobowe, tj. katar, kaszel, gorączka.

Cennik 2020/2021

Opłata miesięczna za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej (za 4 lub 8 zajęć w m-cu):

1xtyg. (4 x 60min) 150zł

1xtyg. (4 x 90min) 180zł

2xtyg. (8 x 60 min) 200zł

2xtyg. (8 x 90 min) 250zł - GRUPA TURNIEJOWA

2xtyg. (8 x 120 min) 280zł - GRUPA TURNIEJOWA